Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 października2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin

Zmiana metody ustalania opłat oraz zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA NR XIV/72/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .

UCHWAŁA NR XIV/73/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XIV/74/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XIV/75/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIV/76/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin

 

Druk deklaracji od 2016 r.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-web.pl