Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: MOdernizacja sysytemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin - etap II - Przebudowa i robudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie

Dmosin, dn. 09.03.2017r.

 

Z.P.271.1.PN.8.2017

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie".

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.ze zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia

W części I przedmiotu zamówienia: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie”:  został wybrana oferta firmy: BENERAT i SYN PUPH s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech
26-600 Radom, ul. Żytnia 4, Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – 60%, termin realizacji zamówienia 20% i termin gwarancji i rękojmi -20% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu 
oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu  zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w części I przedmiotu zamówienia, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

 

W części II  przedmiotu zamówienia: „Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1
i nr 2 zlokalizowanych na ujęciu wodociągowym w Dmosinie ”:
  został wybrana oferta firmy: Zakład Studniarski, Leopold Śmiałkowski, 91-480 Łódź, ul. Hortensji 28 , Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – 60%, termin realizacji prac geologicznych oraz sporządzenia dokumentacji geologicznej - 20% i termin gwarancji i rękojmi -20%, uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone
w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w części II przedmiotu zamówienia, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.ze zm.)


Z up. Wójta
Arkadiusz Garnys
Zastępca Wójta

 

Opublikowano: 09 marca 2017 16:08

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja [73.5 KB]

Wyświetleń: 549

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-web.pl