Renta planistyczna

Wniosek właściciela (w przypadkach określonych w punkcie „Informacje dodatkowe” pkt 1 i 3).
Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin
pokój nr 6, I piętro
brak
6 miesięcy.
- art.36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z pózn. zm.).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin.
1) Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy działki zamiennej, odszkodowania albo wykupienia nieruchomości lub jej części .

2) Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiana, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel sprzedaje te nieruchomość (w terminie 5 lat od zmiany planu), Wójt Gminy pobiera jednorazową opłatę (tzw. rentę planistyczną), ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość w/w opłaty ustalona przez Radę Gminy Dmosin wynosi:
a)dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, RM, ML - 20 % przy czym nie dotyczy to znajdujących się w tych terenach działek posiadających, według państwowej ewidencji gruntów, opis użytku rozpoczynający się od litery „B”
b)dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: U, PU, P, RU- 10 % przy czym nie dotyczy to znajdujących się w tych terenach działek posiadających, według państwowej ewidencji gruntów, opis użytku rozpoczynający się od litery „B”

3) Właściciel nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej sprzedażą może żądać od wójta ustalenia w drodze decyzji, wysokości renty planistycznej.

W/w roszczenia obowiązują w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Kategorie:

Gospodarka przestrzenna

Jednostka prowadząca:

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl