Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

1.Wniosek zawierający:
a)nr i datę decyzji podlegającej przeniesieniu,
b)określenie strony na rzecz której decyzja podlega przeniesieniu,
c)oświadczenie strony na rzecz której decyzja podlega przeniesieniu o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przedmiotowej decyzji.
2.Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, wyrażające zgodę na jej przeniesienie.
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – podinspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

Opłata skarbowa w wysokości: 56,00 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.).
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BSZŁ O/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010

Urząd załatwia sprawę bez zbędnej zwłoki w terminie zgodnym z Kpa.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późn.zm.).

Od decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu (pokój nr 16) lub można przesłać pocztą na adres Urzędu.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze i załączniki:

wniosek.pdf [pdf, 31.89 KB]

oswiadczenie.pdf [pdf, 30.04 KB]

Kategorie:

Gospodarka przestrzenna

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl