A2 PETYCJA - Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i Petycja Odrębna - w jednym piśmie w zakresie posiadania terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA SKŁADAJĄCEGO PETYCJĘ:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

 

From: FROB <poczta@frob.pl>
Sent: Monday, October 14, 2019 4:53 PM
To: sekretariat@dmosin.pl
Subject: Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie

 

 nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia: 28.10.2019 R.

Podstawa prawna: Ustawa o petycjach ( Dz. U. 2018 r., poz. 870 t.j. z 10.05.2018 r.)

Przedmiot Petycji

Dotyczy: złożonego w dniu 14 października 2019 r. Wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i Petycji Odrębnej - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zakresie posiada terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych

Zasięgane opinie:

Skarbnik Gminy Dmosin

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Ad. 1P) i Ad. 2P). Informujemy, iż Urząd Gminy Dmosin za cel stawia sobie dobro wszystkich Interesantów/ Podatników / Klientów urzędu / Radnych Gminy / Sołtysów. Nie pozostają bez odpowiedzi składane wnioski czy zapytania. Należy pamiętać, że działanie urzędu, który powołany jest do obsługi zadań gminy oparte jest na ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach, które mówią wprost o przestrzeganiu zasad celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. W kwestii poruszanej we wniosku o dostęp do informacji publicznej w odpowiedzi na pytanie 3 uzasadniliśmy, że nie mamy takiej potrzeby, jednak na uzasadniony wniosek złożony przez Interesantów/ Podatników / Klientów urzędu / Radnych Gminy / Sołtysów zostanie dokonana analiza - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. zawartego w Petycji opisu. 

Ad. 3P). Petycja w części zatytułowanej
Część wniosku  dotycząca Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek Organizacyjnych typu MGOPS/MGOK/GOPS/MOK/GOK/CKSiR, etc  (Jednostki wypełniające zadania związane z pomocą społeczną i kulturą), Prezesów Spółek Komunalnych, Kierowników innych Jednostek Organizacyjnych, etc   do przekazania do właściwych miejscowo i nadzorowanych przez Gminę Organów  Jednostek Organizacyjnych:”

zostanie przekazana do jednostek organizacyjnych gminy, w tym: do Szkoły Podstawowej w Kołacinie, do Szkoły Podstawowej w Dmosinie, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie. Zgodnie z zasadą oraz wyrażoną zgodą ( Adresata Petycji ) treść petycji zostanie zamieszczona na stronie BIP Gminy Dmosin.

Odpowiedź powyźsza w dniu 25.10.2019 r. została wysłana począ email.

W załączeniu Wniosek i Petycja Odrębna

Formularze i załączniki:

frob_wniosek_i_petycja_do_jst_14_pazdziernika_2019.pdf [pdf, 216.01 KB]

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl