Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dmosinie jest jednostką organizacyjną Gminy utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.


Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,  
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • koordynacji działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
 • dodatków mieszkaniowych,
 • wspierania rodziny i pieczy zastępczej.


Dla kogo pomoc

Pomocy społecznej udziela się na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z ww. powodów trudnej sytuacji.

Kryterium to stanowią kwoty:

 • 634,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 514,00 zł – dla każdej osoby w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie świadczenia, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.


Rada Gminy, w drodze uchwały może podwyższyć ww. kryteria uprawniające do zasiłku celowego i okresowego.
 
Formy pomocy

Pomoc społeczna - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oferując pomoc w formie świadczeń.
W Ośrodkach Pomocy Społecznej można uzyskać pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały (art. 37),
 • zasiłek okresowy (art. 38),
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (art.39, 40,41),
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna świadczona na rzecz poprawy i funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku,
 • niezbędne ubranie,  
 • posiłek,
 • pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym,
 • udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,
 • zapewnienie miejsc w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 • bilet kredytowany
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie.


Główne zasady udzielania pomocy społecznej:

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu. Następnie pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia (w sytuacjach nagłych – w ciągu dwóch dni). Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznanej pomocy.
Wszelkie informacje,  przekazane pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie do celów przyznania świadczeń.   

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, można odmówić przyznania świadczenia.


Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
Brak współdziałania, a w szczególności:

 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną ,
 • marnotrawienie przyznanych świadczeń, będą stanowić podstawę do:

- odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
- wstrzymania świadczeń pieniężnych,
- przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować GOPS o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl