Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dmosin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/153/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dmosin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwanego dalej „Regulaminem” w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków.

Wójt Gminy Dmosin

ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustala się termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy:

od 01 lipca 2018 roku do 30 września 2018r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin pok. 16 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy w Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Dmosin, pok. 15 oraz na stronie internetowej www.dmosin.pl.

 Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku,
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
  • spełniać wymogi określone w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dmosin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,
  • być sporządzony w języku polskim,
  • być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku:

1) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizacje przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli;

2) kopię dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę;

3) mapkę sytuacyjną z wyrysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków;

4) w sytuacji ubiegania się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i poz. 1948);

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie.

 

Dokumenty do rozliczenia

 

   Wójt Gminy

/-/ Danuta Supera

Opublikowano: 22 czerwca 2018 09:52

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zalacznik_do_wniosku_oswiadczenie_o_uzyskanej_pomocy_de_minimis.docx [16.38 KB]

protokol_odbioru_koncowego.rtf [47.62 KB]

sprawozdanieprzydomowe_oczyszczalnierozliczenie.docx [15.47 KB]

uchwala.pdf [1.02 MB]

Wyświetleń: 413

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl