Stypendium szkolne 2020 / 2021

PRZYPOMNIAMY, ŻE WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZYJMOWANE będą do 15.09.2020 r w godzinach pracy Urzędu Gminy Dmosin.

 

Termin składania wniosków:  zg. z art. 90n ust. 6 rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.) dzień 15 września  jest ostateczny.  

1. Na kogo może być złożony wniosek:

- uczeń, który  rozpoczyna lub kontynuuje naukę może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli;

- mieszka na terenie Gminy Dmosin

- dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

 

2. Kto składa wniosek:

- rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;

- pełnoletni uczeń, który nie ukończył 24 lat;

- słuchacz kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników

służb społecznych i nie ukończył 24 lat;

- dyrektorem szkoły, ośrodka.

 

3. Gdzie pobrać wniosek:

można wydrukować ze strony ( wniosek stanowi załącznik do informacji);
- można druki pobrać w sekretariatach szkół lub w Urzędzie Gminy Dmosin.

 

4. Co należy załączyć do wniosku:

- w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

- w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

- w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

- w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

- w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

a) na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

b) opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym

dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

- w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

- w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

5. Gdzie i jak złożyć wniosek:

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin,

- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9; 95 – 061 Dmosin

( należy pamiętać o zachowaniu terminu wpływu wniosku do urzędu do 15 września 2020 r. )

 

6. Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

 

7. Termin i sposób załatwienia

Na złożony wniosek zostanie wydana decyzja. Świadczenie będzie przyznane zgodnie ze sposobem wypłaty, który zostanie wskazany we wniosku.

 

8. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 

- uchwała Nr XXIV/132/05 Rady Gminy Dmosin z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin, zmienionej uchwałą Nr XXVI/145/05 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin.

 

Opublikowano: 11 września 2020 14:26

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

wniosek_stypendium_2020_2021.docx [51.13 KB]

instrukcja_20202021.docx [25.85 KB]

Wyświetleń: 152

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl