Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa oleju lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Dmosin, dn. 04.10.2018r.

Z.P.271.6.PN.4 .2018

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin”

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin”

W części I - „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin” została wybrana oferta firmy TERM-OIL Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin dostawy z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W załączeniu zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w części I przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

W części II - „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie” została wybrana oferta firmy TERM-OIL Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin dostawy z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W załączeniu zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w części II przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.


W części III „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 201-2019 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie” została wybrana oferta firmy TERM-OIL Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin dostawy z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W załączeniu zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w części III przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm..)

Zgodnie z art . 94 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm..) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienia to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, że Zamawiający przesyła zawiadomienie w formie elektronicznej pierwszym terminem, w którym umowa może być zawarta jest dzień 10 października 2018r.

 z up. zastępca Wójta Gminy

Arkadiusz Garnys

Opublikowano: 04 października 2018 12:00

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Zestawienie złożonych ofert i punktacja w Części 1,2,i 3 [564.53 KB]

Wyświetleń: 208

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl