Informacja o wyborze oferty - część 2 postępowania: „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r”

Dmosin, dn. 18 grudnia 2018r

ZP.271.PN.8.5.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r”

 

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn .zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia:

 

W II części postępowania: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.została wybrana oferta firmy: Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18.

 

Oferta została wybrana, ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena waga - 60% oraz czas odłapania zwierzęcia od przyjęcia zgłoszenia waga - 10% ilość przeprowadzonych adopcji w okresie każdego kwartału waga - 30%, uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia w części II:

 W postepowaniu wpłynęła 1 oferta

Oferta 1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:

Ø  Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów – 60 pkt

Ø  Czas odłapania zwierzęcia od przyjęcia zgłoszenia – 10 pkt

Ø  Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów - 30 pkt

Ø  Razem ilość punktów - 100 pkt

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.)

 

Opublikowano: 28 grudnia 2018 13:00

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 389

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl