Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówenia pn.:„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Dmosin, dn. 12.06.2019r.

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Z.P. 271.2.PN.1.2019

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych
i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 123 570,72 zł (brutto)

(słownie złotych: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt zł 72/100)

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne

98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Cena brutto oferty: 123 570,72 zł

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału
minimum 3 adopcje.

Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.

 

 

Opublikowano: 12 czerwca 2019 12:04

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 264

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl