Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej”

Dmosin, dn. 08.08.2019r.

 

Z.P.271.4.PN.3 .2019

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej
im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej
im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej

W Część I  - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie, i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej w ilości 194 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km

została wybrana oferta firmy:

FKF  Sp. z o.o., 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin zapewnienia pojazdu w czasie awarii z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w części I przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 1)  FKF  Sp. z o.o., 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12

Cena brutto za 1 km uzyskała - 60 punktów

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii  uzyskała - 40 punktów  

Łączna ilość punktów uzyskanych w części I przedmiotu zamówienia – 100 punktów            

Oferta nr 2 ) Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży, ul. Strykowska 113, 95-002 Smardzew

Oferta odrzucona nie podlega ocenie.

W Część II - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej w ilości 194 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 190 km– .   

została wybrana oferta firmy:

FKF Sp. z o.o. , 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin zapewnienia pojazdu w czasie awarii z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Poniżej zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w części II przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Oferta nr 1)  FKF  Sp. z o.o., 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12

Cena brutto za 1 km – 60,00 punktów

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii  - 40 punktów                   

Łączna ilość punktów uzyskanych w części II przedmiotu zamówienia – 100 punktów            

Oferta nr 2 ) Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży, ul. Strykowska 113, 95-002 Smardzew

Oferta odrzucona nie podlega ocenie.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

 /-/ Wójt
Danuta Supera

Opublikowano: 08 sierpnia 2019 13:49

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 391

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl