Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2020 roku"

Dmosin, dn. 19.11.2019r.

                                                                                                                             

ZP.271.6.PN.4.2019  

Informacja o wyborze oferty


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2020 roku

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówieniaDostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2020 roku została wybrana oferta firmy PreZero Service Centrum Sp. z o.o.,
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

Oferta została wybrana, ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, kryterium środowiskowe – emisja spalin i hałasu z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu, a oferowana cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. W niniejszy postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

1)      Oferta nr 1 PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Kryterium Cena  - 60 pkt.

Kryterium środowiskowe- emisja spalin i hałasu – 0 pkt.

Łączna ilość punktów  - 60 pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

Zgodnie z art . 94 ust. 2 pkt.1a) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm..) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa  z art . 94 ust. 2 pkt.2) ponieważ w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

 z up. Wójta
Arkadiusz Garnys
Zastępca Wójta

 

Opublikowano: 20 listopada 2019 09:19

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty [1.16 MB]

Wyświetleń: 324

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl