Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

            Dmosin, dn. 18.12.2019r.                                

ZP.271.9.PN.3.2019  

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

           

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.:Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” została wybrana oferta złożoną przez Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz.

 

Oferta została wybrana, ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – całkowity koszt kredytu
z wagą – 60%, kryterium  termin uruchomienia kredytu - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu, a oferowana cena oferty
mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

W niniejszy postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz.

Kryterium Cena - 60 pkt.

Kryterium termin uruchomienia kredytu – 40 pkt.

Łączna ilość punktów - 100 pkt.

 

Oferta nr 2

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Oddział w Łyszkowicach, 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25 adres do korespondencji: 99-420 Łyszkowice, ul. Głowackiego 32

Kryterium Cena - 52,44 pkt.

Kryterium termin uruchomienia kredytu – 40 pkt.

Łączna ilość punktów – 92,44 pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm..)  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienia to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, że Zamawiający przesyła zawiadomienie w formie elektronicznej pierwszym terminem, w którym umowa może być zawarta jest dzień 27.12.2019r. 

/-/Wójta 
Zastępca Wójta
Arkadiusz Garnys

 

Opublikowano: 18 grudnia 2019 12:59

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 540

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl