Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

Dmosin, dn. 19.12.2019r

ZP.271.8.PN.3.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin
w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn .zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

W części 1 „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym
z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.została wybrana oferta firmy: Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18.

Oferta została wybrana, ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena waga - 60% oraz ilość przeprowadzonych adopcji w okresie każdego kwartału waga - 40%, uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym w części 1, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 W postępowaniu dla części 1 wpłynęła 1 oferta

Oferta 1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:

Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów – 60 pkt

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów - 20 pkt

Razem ilość punktów - 80 pkt

W części 2 „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. została wybrana oferta firmy: Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18.

Oferta została wybrana, ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena waga - 60% , Kryterium  czas odłapania zwierzęcia od przyjęcia zgłoszenia waga - 10%  oraz kryterium ilość przeprowadzonych adopcji w okresie każdego kwartału waga - 30%, uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym w części 2, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 W postępowaniu dla części 2 wpłynęła 1 oferta

Oferta 1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:

Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów – 60 pkt

Czas odłapania zwierzęcia od przyjęcia zgłoszenia – 10 pkt

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów - 30 pkt

Razem ilość punktów - 100 pkt

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy może nastąpić przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 tj. przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ponieważ w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.)

      Wójt
/-/ Danuta Supera

Opublikowano: 19 grudnia 2019 11:16

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 909

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl