Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie w roku szkolnym 2020/2021”

Dmosin, dn. 26.08.2020r.

 

 

Z.P.271.3.PN.4.2020

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie w roku szkolnym 2020/2021

 

      Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie w roku szkolnym 2020/2021została wybrana oferta firmy:

Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży, ul. Strykowska 113, 95-002 Smardzew

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, najkrótszy czas zapewnienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 1

Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży, ul. Strykowska 11395-002 Smardzew

Cena brutto 99 450,00 zł uzyskała – 60,00 punktów

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem – 1 godziny od chwili zaistnienia awarii uzyskała – 40,00 punktów  

Łączna ilość punktów uzyskanych przedmiotu zamówienia – 100 punktów            


Oferta nr 2 )

„Kasz-Bus” Sławomir Siewierz, Kołacinek 78, 95-061 Dmosin.

Cena brutto 121 125,00 zł uzyskała – 49,26 punktów

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem - 1 godziny od chwili zaistnienia awarii uzyskała - 40 punktów  

Łączna ilość punktów uzyskanych przedmiotu zamówienia – 89,26 punktów            

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

z up. Wójta
Arkadiusz Garnys
Zastępca Wójta

 

Opublikowano: 26 sierpnia 2020 15:57

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 146

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl