Dodatki mieszkaniowe

1.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2.deklaracja o wysokości dochodu za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
3.zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą /dochody z emerytur, rent, zasiłków rodzinnych, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego/
4.oświadczenia o dochodach z prac dorywczych osób bezrobotnych
5.zaświadczenie z PUP osób bezrobotnych
6.ostatnia faktura za energię elektryczną
7.dokumenty potwierdzające koszty utrzymania mieszkania /opłata za czynsz, energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną/
8.właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową domu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne budynku wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, a także przedstawiają rachunki dotyczące wydatków mieszkaniowych tj. opłatę za energię cieplną i wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dmosin

nie podlega.

w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. W sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn zm. /
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. W sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm./

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego [pdf, 60.48 KB]

Kategorie:

Pomoc społeczna

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl