Udostępnianie informacji publicznej

Zgłoszenie w dowolnej formie

Urząd Gminy Dmosin
95-061 Dmosin
Biuro Rady Gminy

Opłaty za wydanie wydruków informacji publicznej,

aktów normatywnych i innych aktów prawnych lub dokumentów

 1.Ustala się opłaty dla:

 

Format dokumentu

Koszt netto

Uwagi

A4

0,50 zł

Wydruk jednostronny, czarno-biały

A4

1,00 zł

        Wydruk dwustronny, czarno-biały

A3

1,00 zł

 Wydruk jednostronny, czarno-biały

A3

2,00 zł

         Wydruk dwustronny, czarno-biały

 2.Ustala się opłaty dla:

 

Nośnik

Koszt netto

Uwagi

CD ROM

1,15

Nośnik będący własnością urzędu

       DVD ROM

 1,65 zł

 Nośnik będący własnością urzędu

 

 

3. Za przesłanie kopii lub wydruków, o których mowa w ust. 1 , a także elektronicznych nośników   informacji drogą pocztową pobiera się opłatę ustaloną wg cennika usług pocztowych Poczty  Polskiej S.A

 

                                                                    

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) Dz.U.00.98.1071
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1198
3. Zarządzenie nr 0050.30.2011 Wójta Gminy Dmosin z dnia 24 04.2011r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

4.Zarządzenie Nr 0050.77.2012Wójta Gminy Dmosinz dnia 14.09.2012 r.w sprawie ustalenia zasad pobierania odpłatności za wydanie wydruków informacji publicznej, aktów normatywnych i innych aktów prawnych lub dokumentów.

 

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
Do decyzji tej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Formularze i załączniki:

wniosek o udostępnienie informacji publicznej [docx, 11.62 KB]

Kategorie:

Obsługa Biura Rady

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl