ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

1. Wniosek zgłoszenia pobytu stałego /wzór wniosku w załączeniu – do pobrania: Urząd Gminy Dmosin pok. Nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. 8. 00- 16. 00/.
2. Dokument stwierdzający tożsamość.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu, wyciąg z Księgi wieczystej).
4. Książeczka wojskowa (mężczyźni).
5. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób, które poprzednio były zameldowane poza terenem Gminy Dmosin.

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

wolne od opłaty skarbowej.

bezzwłocznie.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Nr 110 poz. 1189, zm. wyn. z Dz.U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 78 poz. 716

1. Wymagane jest osobiste stawiennictwo wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w celu potwierdzenia faktu pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały, wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu.

2. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

3. Osoby, które powinny okazać książeczkę wojskową przy zameldowaniu:
a) mężczyźni
- do 50 roku życia
- posiadający stopień chorążych i oficerów do 60 roku życia
b) kobiety przeniesione do rezerwy
- do 40 roku życia
- posiadające stopień chorążych i oficerów do 50 roku życia.

4. Osoba, która dokonała zameldowania na pobyt stały otrzymuje poświadczenie zameldowania ważne 2 m-ce.

Formularze i załączniki:

druk_zgloszenie_pobytu_stalego.pdf [pdf, 1.96 MB]

Kategorie:

Ewidencja ludności - dokumenty. tożsamości

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl