WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

umotywowane podanie o wymeldowanie osoby, skierowane do Wójta Gminy Dmosin.

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

10zł.

- postępowanie o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami k.p.a. (ustawa z dn. 14.06.1960 r. –Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy – ok. 2 miesiące
- prowadzone postępowanie przez organ zakończone jest wydaniem decyzji

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zmianami)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dn. 27 maja 2002 r.(Sygn. Akt K20/01) orzekający o niezgodności art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności z art. 52 ust. 1 i art.83 w związku z art. 2 Konstytucji RP (Dz. U. z 2002 r. Nr 78, poz. 716)

Od decyzji wydanej przez organ przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego(Łódź, ul. Piotrkowska 104) za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wys. 5 zł + 0,50 gr za załącznik-znakami opłaty skarbowej.
Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ kompletuje materiał dowodowy w postaci zeznań i wyjaśnień stron, świadków, informacji uzyskanych od Policji oraz innych urzędów i instytucji, w celu ustalenia stanu faktycznego, będącego podstawą do wydania decyzji.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku, do której prowadzone jest postępowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Brzezinach (wydział cywilny)-kuratora-celem reprezentowania osoby nieobecnej w postępowaniu.
Kurator obejmuje pozycję strony w postępowaniu o wymeldowanie.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl