Fundacja Promienie Słońca w Dmosinie
95-061 Dmosin nr 5
NIP 8331398905   REGON 101581562
Podstawowe dane o fundacji:
Organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną:
data rejestracji w KRS:   27.03.2013r.
NIP: 833 139 89 05  nr REGON: 101 58 15 62
siedziba: 95-061 Dmosin nr 5
Prezes Fundacji: Tomasz Mikulski

Cele statutowe Fundacji:
- działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
1. Przeciwdziałanie   wykluczeniu   społecznemu,   wyrównywanie   szans   rozwojowych kobiet,   mężczyzn,   dzieci,  młodzieży   oraz   wspieranie   ich   reintegracji   poprzez aktywizację  społeczną,    zawodową    w  formie  klubów,  szkoleń,  kursów,  warsztatów,imprez okolicznościowych, programów edukacyjnych.
2. Działania na rzecz wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Aktywizacja   społeczna,   zawodowa   osób:   starszych   (będących   w   wieku   50+),bezrobotnych, osób pozostających bez pracy, niepełnosprawnych poprzez:
a) wspieranie ww osób w przechodzeniu na otwarty rynek pracy,
b) działalność  informacyjno–propagandową,  polegającą  przede  wszystkim  na rozbudzaniu aktywności życiowej ww osób,
c) organizowanie  ośrodków,  klubów  aktywnej  rehabilitacji  mających  na  celu zwiększenie aktywności psychicznej i fizycznej ww grup społecznych, jak też współdziałanie  w  tego  rodzaju  działaniach  z  innymi  organizacjami,  kołami,
klubami, grupami wsparcia.
d) dostarczanie środków niezbędnych do życia i pracy dla ww osób,organizowanie imprez kulturalnych,sportowych.
Realizowane programy 2013r.
Fundacja Promienie Słońca w Dmosinie w 2013r. realizowała pierwsze swe działanie statutowe z zakresu pomocy społecznej. Polegało ono na przygotowaniu wizyty studyjnej w gminie Dmosin
– rozwój inicjatyw społecznych wspieranych przez samorząd. Wizyta studyjna stanowiła część zadania publicznego realizowanego przez Fundację Akademia Inicjatyw Społecznych w Łodzi, nazwa zadania: „Seniorze angażuj się w zmiany”.
Dzięki udziałowi seniorów z Dmosina w tym projekcie mieszkańcy gminy Dmosin mieli możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych, które odbywały się w różnych zakątkachPolski. Nawiązywali nowe kontakty oraz zapoznali się z dorobkiem innych organizacjipozarządowych.

 

Działania towarzyszące w ramach POPŻ 2014 - 2020 - Podprogram 2016

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2016

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl