Gmina Dmosin realizuje projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV2.1. Termomodernizacja budynków – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt obejmuje:

  • Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie poprzez docieplenie ścian i stropu, stropodachu i dachu, wykonanie elewacji wymianę częściową stolarki okiennej i drzwiowej.
  • modernizacja kotłowni grzewczej c.o. + c.w.u. ,wymiana źródła ciepła poprzez zastosowanie instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii.
  • wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych i żarowych na LED , wymianę wyłączników instalacyjnych załączających oświetlenie, instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, modernizacja wyposażenia części tablic zabezpieczeń oraz montaż nowych tablic zabezpieczeń instalacji elektrycznych.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Dmosin poprzez termomodernizację Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie. Realizacja przedsięwzięcia znacząco przyczyni się do poprawy systemu racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii, co przełoży się na znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza powodujących powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji i CO2 i innych substancji szkodliwych do środowiska.

Realizacja projektu pozwoli na osiągniecie planowanych efektów:

Wskaźników produktu

  • „Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków” w wartości 1 szt.;
  • „Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji” w wartości 2 860,40 m2

Wskaźnika rezultatu:

  • „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)” w wartości 548 609,61 kWh/rok;
  • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)” w wartości 147,29 tony równoważnika CO2/rok.

 

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi na 2 098 622,32 PLN z czego koszty kwalifikowalne to 1 617 764,07 PLN. Koszty niekwalifikowane projektu to 480 858,25 PLN.

Inwestycja będzie finansowana z dotacji EFRR w wysokości 1 375 099,45 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych) oraz środków własnych Gminy Dmosin w wysokości 723 522,87 PLN.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl