Ogłoszenie na konsultacje opracowanego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

 

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

na podstawie art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w Urzędzie Gminy Dmosin został przygotowany projekt Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok realizując zarządzenie nr 0050.112.2017 Wójta Gminy Dmosin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

informujemy, iż:

 

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

 

Terminy konsultacji:

 - wyznacza się czas na zapoznanie z projektem programu: od dnia publikacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” do dnia rozpoczęcia konsultacji;

 - na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 15 listopada 2017 r. od godz. 800 do godz. 1600.

 

Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 0050.112.2017 Wójta Gminy Dmosin z dnia 3 listopada 2017 r. poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej oswiata@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

2) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje - Program współpracy na 2018 r.";

3) złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

 

            Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP Gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury
i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin.

  

Do ogłoszenia załączono:

 

  1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

  2. Zarządzenie nr 0050.112.2017 Wójta Gminy Dmosin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

  3. Uchwała o konsultacjach programu współpracy.

  4.  Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów

 

 

Przygotowała: Jolanta Wojciechowska, Kierownik referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin

 

Opublikowano: 03 listopada 2017 18:51

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

projekt_uchwaly_programu_wspolpr_na_2018__ngo.pdf [90.02 KB]

uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf [55.69 KB]

formularz_konsultacji_do_projektu.doc [31 KB]

zarzadzenie_o_konsultacjach.pdf [1.57 MB]

Wyświetleń: 464

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl