Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

 

 

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XXXI/178/17 z dnia 28 listopada 2017 r. podajemy do publicznej wiadomości informację o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań.

 

Informujemy, iż na:

 

- Zadanie I: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęła tylko jedna oferta od Stowarzyszenia LZS BŁĘKITNI z siedzibą w Dmosinie. Wysokość przyznanej dotacji: 37 500,00 zł.

 

- Zadanie II: z zakresu działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom Gminy aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz z zakresu dzi­ałania na rzecz osób w wieku emerytalnymwpłynęła tylko jedna oferta od Fundacji „Promienie słońca” z siedzibą w Dmosinie. Wysokość przyznanej dotacji: 4 500,00 zł.

 

- Zadanie III: z zakresu pomocy społecznej: wspomaganie bezdomnych z terenu gminy Dmosin, polegające na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznychwpłynęła tylko jedna oferta od Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie, mającego swoją siedzibę w Brzezinach. Wysokość przyznanej dotacji: 6 930,00 zł.

 

Rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym zarządzeniem nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 30 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. dokonała Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 23 lutego 2018 r. zgodnie z Rozdziałem XII „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 

 

 

 Informacje sporządziła: Jolanta Wojciechowska Referat Oświaty, Kultury i Sportu

 

 

 

 

 

Opublikowano: 27 marca 2018 14:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 308

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl