Ogłoszenie. Zaproszenie do konsultacji

 

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz realizując zarządzenie nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, informujemy, iż:

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej: oswiata@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

2) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje – Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne ";

3) złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

Terminy konsultacji:

- wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu wyżej wymienionej uchwały do dnia rozpoczęcia konsultacji;

- na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 29 maja 2018 r. od godz. 1200 do godz. 1600.

 Formularz konsultacji do pobrania w pok. nr 18, na stronie internetowej gminy Dmosin oraz na str. BIP

                Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP Gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin.

 

 

Opublikowano: 22 maja 2018 09:16

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

projekt_uchw_uchyl_oplaty_przedszk.pdf [289.48 KB]

uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf [55.69 KB]

formularz_konsultacji_do_projektu.doc [31 KB]

Wyświetleń: 287

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl