OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin.

 

na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz realizując zarządzenie nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin informujemy, iż:

 

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

 

Terminy konsultacji:

Ustala się terminy przeprowadzenia konsultacji:

1)      wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin do dnia rozpoczęcia konsultacji;

2)      na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 29 marca 2019 r.
od godz. 800 do godz. 1600;

3)      propozycje i uwagi, o których mowa w § 3 mogą być również przesyłane lub składane
w terminie od dnia ogłoszenia do dnia, o którym mowa w punkcie 2.

Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone
poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik
do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej sekretarz@dmosin.pl;

2)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres
Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje uchwały
w sprawie określenia godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy KN";

3)      złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie
Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

 

 

 

Opublikowano: 15 marca 2019 13:53

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin. [340.25 KB]

skan_uchwaly_znizki_i_pensum_od_1_ix_2017.pdf [2.3 MB]

skan_uchwaly_zmieniajacej_o_pensum_od_1_ix_2017.pdf [758.46 KB]

uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf [55.69 KB]

u_formularz_konsultacji_do_projektu.doc [31 KB]

Wyświetleń: 154

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl