Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XLIV/251/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r”, podajemy do publicznej wiadomości informację o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań.

Informujemy, iż na:

- Zadanie I: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęła tylko jedna oferta od Stowarzyszenia LZS BŁĘKITNI z siedzibą w Dmosinie. Wysokość przyznanej dotacji: 37 600,00 zł.

- Zadanie II: z zakresu działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom Gminy aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz z zakresu dzi­ałania na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła tylko jedna oferta od Fundacji „Promienie słońca” z siedzibą w Dmosinie. Wysokość przyznanej dotacji: 4 630,00 zł.

- Zadanie III: z zakresu pomocy społecznej: wspomaganie bezdomnych z terenu gminy Dmosin, polegające na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych wpłynęła tylko jedna oferta od Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie, mającego swoją siedzibę w Brzezinach. Wysokość przyznanej dotacji: 7 700,00 zł.

            Rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym zarządzeniem nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 18 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. dokonała Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 8 marca 2019 r. zgodnie z Rozdziałem XII „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

 

 

 

 

Informacje sporządziła: Jolanta Wojciechowska Sekretarz Gminy Dmosin

 

 

Opublikowano: 10 kwietnia 2019 11:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 201

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl