INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

W związku z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 ) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji jak i zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.115.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

 

Konsultacje opracowanego projektu Rocznego Programu współpracy na 2020 r. zostały przeprowadzone w następujący sposób:

 1. Ogłoszono Zaproszenie do konsultacji projektu:  

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 • na stronie internetowej Gminy Dmosin

2. Określono terminy zgłaszania uwag w ramach konsultacji:

 • wyznaczono czas na zapoznanie z projektem programu: od dnia publikacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” do dnia rozpoczęcia konsultacji;

 • na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznaczono dzień 19 listopada 2019 r. od godz. 800 do godz. 1600.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na terenie Gminy Dmosin, oraz z innych gmin, działający na rzecz mieszkańców Gminy Dmosin.

4. Propozycje i uwagi mogły być zgłaszane na załączonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do  konsultacji  „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach w co  najmniej jednej z podanych form:

 • przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej oswiata@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

 • przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje - Program współpracy na 2020 r.";

 • złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

  Ponadto propozycje i uwagi mogły być przesyłane lub składane w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 19 listopada 2019 r.

   

5. Wynik konsultacji: w ramach konsultacji do projektu nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

            Powyższa informacja zg. z § 8 ust. 2 uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została zamieszczona na stronie BIP Gminy Dmosin, stronie internetowej Gminy Dmosin.

Informację przygotowała: Karolina Kotecka inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Dmosin

Opublikowano: 21 listopada 2019 14:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 339

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl