INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.105.2011 Wójta Gminy Dmosin z dnia 17 listopada 2011 r.przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Konsultacje trwały od 17 - 24 listopada 2011 r.

Informujemy, że w ramach konsultacji do projektu nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Dmosin, oraz z innych gmin, działających na rzecz mieszkańców Gminy Dmosin.

  Konsultacje opracowanego projektu Rocznego Programu współpracy zostały przeprowadzone w następujących sposób:

1) propozycje i uwagi mogły być zgłaszane na załączonym do konsultacji „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2011 r. w co najmniej jednej z podanych form:

a) przesłaniu na adres poczty elektronicznej: oswiata@dmosin.pl;
b) przesłaniu na adres poczty elektronicznej: ugdmosin@poczta.onet.pl ;
c) przesłaniu w formie tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem "Roczny Program współpracy ";

2) złożeniu osobiście propozycji i uwag na załączonym „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16 lub w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu - pokój nr 18, w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Informację przygotowała: Jolanta Wojciechowska, Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Dmosin

Opublikowano: 29 listopada 2011 19:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 912

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl