Realizacja Projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin”

Gmina Dmosin przystąpiła do realizacji Projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin”.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.12.2014 r.

 

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu systemowego obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1: Organizacja placu zabaw – kwota dofinansowania: 59.170,00 PLN

w ramach zadania zostanie zrealizowane:

 • nowy plac zabaw oraz doposażenie istniejących.

 

Zadanie 2: Dostosowanie pomieszczeń – kwota dofinansowania: 8.499,00 PLN

w ramach zadania zostanie zrealizowane:

 • Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci

 • Modernizacja toalet dla personelu.

 

Zadanie 3: Wyposażenie – kwota dofinansowania: 365.187,90 PLN.

w ramach zadania zostanie zrealizowane:

 • Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach

 • Wyposażenie lub doposażenie kuchni

 • Meble i wyposażenie - zakup i montaż

 • Zakup i montaż rolet okiennych

 • Zakup wyposażenia wypoczynkowego

 • Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych

 • Zabawki i pomoce dydaktyczne

 • Pomoce dydaktyczne

 • Artykuły plastyczne

 • Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi

 • Zabezpieczenia pieca zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów

 • Zakup sprzętu interaktywnego.

 

Łączna wartość projektu: 432.856,90 PLN

 

Do projektu mogły przystąpić wyłącznie organy prowadzące dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.

Celem projektu jest między innymi:

- wsparcie istniejących form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.

- modernizacja przedszkoli zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.

- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

- poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

- modernizacja oddziałów przedszkolnych ma przyczynić się do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej. Tym samym ma umożliwić wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

- modernizacja ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdyż częstym problemem jest niedostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach, do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Do tej pory, z usług świadczonych, przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, korzystały z reguły dzieci 5 i 6-letnie.

 

Informację przygotowała: Jolanta Wojciechowska

Opublikowano: 02 czerwca 2014 15:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 805

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl