Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

WÓJT GMINY DMOSIN

 

 

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.)

 

informuje

 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony:

1)     wykaz lokalu użytkowego położonego w Kołacinie 14B przeznaczonego do oddania w najem na okres do  3 lat w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach stomatologii.

 

Wykaz wywieszony jest na  21 dni, tj. od dnia 3 września 2020r. do dnia  24 września 2020r.

 

 

 

Wójt Gminy Dmosin

/-/ Danuta Supera


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

WYKAZ LOKALU UŻYTKOWGO

PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

 W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.)

 

Lokal użytkowy o łącznej pow. 53,02 m² położony w Kołacinie 14B, wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie (nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 108 o łącznej pow. 2 400 m², KW LD1B/00002716/9) przeznaczony do oddania w najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie: udzielenia świadczeń zdrowotnych w ramach stomatologii.

 

W lokalu zamontowane są liczniki energii elektrycznej, podliczniki wody zimnej oraz ciepłomierze.

 

Wszelkie koszty związane z wyposażeniem lokalu ponosi w całości Najemca.

 

Stawka czynszu wynosi 22,28 zł za 1 m² powierzchni użytkowej plus podatek VAT miesięcznie.

Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych). Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wynajmujący dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste  koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:

a)      za energię elektryczną  – na podstawie odczytu z licznika w przeliczeniu zużytych kW,

b)      za zimną wodę w ilości odczytanej z wodomierza kwartalnie,

c)      za odprowadzenie ścieków komunalnych w ilości ustalonej odczytanej z wodomierza kwartalnie,

d)      za centralne ogrzewanie- zaliczkowo co miesiąc opłata w wysokości 3,00 zł/1m2 powierzchni lokalu. Rozliczenie pobranych zaliczek zostanie dokonane po zakończeniu sezonu grzewczego.

 

Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego i waloryzowany w każdym roku kalendarzowym począwszy od 1 marca o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.

Termin zagospodarowania lokali: w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy.

Odpady stałe i odpady medyczne będą usuwane przez Najemcę we własnym zakresie i na jego koszt.

Z tytułu prowadzenia działalności Najemca będzie zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Gminy Dmosin na dany rok podatkowy.

 

Wykaz wywieszony jest przez 21 dni, tj. od dnia 3 września  2020r. do dnia 24 września 2020r.

 

 

Wójt Gminy Dmosin

/-/ Danuta Supera

 

Opublikowano: 03 września 2020 08:44

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 154

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl