Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku

Ogłoszenie nr 611433-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.
Gmina Dmosin: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin, krajowy numer identyfikacyjny 75014821300000, ul. Dmosin 9 , 95061 Dmosin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 747 485, e-mail ugdmosin.zp@wp.pl, faks 468 746 294.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dmosin.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dmosin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dmosin.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie/dostarczenie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem kuriera. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej Adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 96-061 Dmosin
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku
Numer referencyjny: ZP.271.11.PN.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku z obszaru Gminy Dmosin, 2) dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 ,,SOPZ” (Rozdziału 2 SIWZ) na czas realizacji umowy dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, 3) utworzeniu i obsłudze Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 4) odbiorze i transporcie odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania z wyżej wymienionych nieruchomości oraz Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę Dmosin - w przypadku uruchomienia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (RZZOK) w Piaskach Bankowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (SOPZ) zawiera Rozdział 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie www.bip.dmosin.pl
II.5) Główny kod CPV: 90000000-7 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90500000-2
90533000-2
90510000-5
90514000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31 II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania tj.: a) Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Dmosin w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, b) Wykonawca jest wpisany do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, c) posiada aktualne zezwolenie lub decyzję właściwego organu na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, d) posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ramach jednej umowy, w ilości nie mniejszej niż 800 Mg rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa(i) zostały wykonana oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) będzie dysponował: pojazdem bezpylnym z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3 x odpadów komunalnych – min. 2 szt., pojazdem przystosowanym do obierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – min. 2 szt., samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych – min. 1 szt., pojazdem typu hakowiec lub bramowiec – min. 1 szt. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu wykonanych usług - zał. nr 6 do SIWZ oraz wykazu potencjału technicznego – zał. nr 7 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3) stosuje się 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący zał. 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwego Wójta w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 3. Aktualne zezwolenie lub decyzję właściwego organu na transport odpadów, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, 4. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, załącza umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowy prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, załącza umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, 5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - według Załącznika Nr 6 do SIWZ, 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (tzn. potencjał techniczny) – według Załącznika Nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, t.j.: do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 10:00. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 359 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BSZŁ o/Dmosin 80 9288 1024 1430 0592 2000 0040 z adnotacją: „wadium na odbiór odpadów”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie oraz musi zawierać następujące elementy: - wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - nazwę postępowania, - wskazanie sumy gwarancyjnej, - określenie terminu ważności gwarancji, - z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na każde pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy p.z.p. 9. W przypadku gdy wadium w formie gwarancji wnoszone będzie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwa ancji, jak i do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy z sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 15. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p., a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p., a następnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. 16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy p.z.p.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena ofertowa brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów (C1)
40,00
Cena ofertowa brutto za odbiór i transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania (C2)
20,00
Kryterium środowiskowe - emisja spalin i hałasu (Ś)
20,00
Edukacja ekologiczna (E)
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian umowy sprzecznych z treścią oferty poza przypadkami opisanymi w ust. 3. 2. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) Wystąpienie sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie prowadzenia usługi tj. siły wyższej - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; 2) Wystąpienie zmiany przepisów podatkowych: stawki podatku VAT lub innych obciążeń publiczno-prawnych - w takim przypadku niezmienna pozostaje cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie, zaś stosownej zmianie ulega cena brutto; 3) Zmiany innych przepisów prawa niż wymienione w pkt 2), jeżeli będą one miały wpływ na sposób realizacji zamówienia lub zakres praw i obowiązków stron. 3. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje możliwość zmiany terminów harmonogramu świadczonych usług poprzez dostosowanie go do aktualnych potrzeb. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy niestanowiących zmian w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a w szczególności: 1) zmian ilości nieruchomości (posesji), z których zbierane i zagospodarowywane są odpady komunalne, 2) zmian ilości lub pojemności pojemników (kontenerów), worków, 3) zmian lokalizacji lub ilości Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 4) zmian harmonogramu odbioru odpadów, 5) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, 6) zmian w sposobie dokonywania płatności, rozliczania, 7) zmian danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp., 8) zmian instalacji przetwarzania odpadów, do której Wykonawca przekaże odpady komunalne zebrane w ramach realizacji umowy na terenie Gminy. 5. Warunki dokonania zmian: 1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: a) opisze zaistniałe okoliczności, b) uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy, na harmonogram. 3) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 6. Zmiany określone w ust. 4 są dokonywane poprzez sporządzenia aneksu do umowy, o ile dotyczą okoliczności, które zostały w niniejszej umowie uregulowane. 7. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 8 Wykonawcę będzie obowiązywało wynagrodzenia określone w formularzu ofertowym jako „CENA 2”. Zmiana wynagrodzenia zostanie potwierdzona Aneksem do umowy. 9. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 roku poz. 962 ze zm.), osób, które w trakcie realizacji zamówienia wykonywać będą następujące czynności: a) kierowanie pojazdami samochodowymi – śmieciarkami, b) wszelkie prace fizyczne w zakresie transportu odpadów z posesji oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do punktu odbioru odpadów lub punktu przeładunku odpadów, c) weryfikacja stanu pojemników, ewentualna ich wymiana, d) prace dotyczące sortowania, przeładunku odpadów i ich selekcji, e) czynności dotyczące bieżących napraw pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, f) prace związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) 1.1. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności będzie polegało na: 1) Na etapie ofertowania – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że wszystkie czynności wskazane w
ust. 1, wykonywane będą przez osoby, które zatrudnione są na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 roku poz. 962 ze zm.), 3) W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, stosowne oświadczenie, o którym mowa w ppkt 2) składa każdy z podwykonawców, w terminie do 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, 4) Wykonawca (oraz podwykonawcy) w trakcie realizacji umowy – na każde pisemne żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni roboczych będą przedkładali Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające spełnienie wymogu określonego w ust. 1. 5) Oświadczenia, o których mowa w pkt 2) – 4) powinny zawierać co najmniej: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wymogiem Zamawiającego czynności będą wykonywane / wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wskazanie liczby tych osób, wskazanie imion i nazwisk tych osób, wskazanie rodzaju umów o pracę zawartych z tymi osobami, wymiar etatów tych osób, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 1.2. Niedochowanie przez Wykonawcę (lub podwykonawców) obowiązków wynikających z pkt 1.1 ppkt 2 – 5, traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę i skutkowało będzie naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 9 umowy. 1.3. W trakcie realizacji zamówienia, poza czynnością kontrolną określoną w pkt 1.1 ppkt 4), Zamawiający ma również prawo do: żądania wyjaśnień od Wykonawcy i podwykonawców w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu określonego w ust. 1, przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.4. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Wykonawca (lub podwykonawcy) nie realizują wymogu określonego w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Opublikowano: 06 listopada 2017 11:18

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1000.52 KB]

Załączniki nr 1,2,3,5,6,7,8,9 [296 KB]

Załącznik nr 4 - wzór umowy [806.04 KB]

Załącznik nr 10 - opis przedmiotu zamówienia [580.73 KB]

Wyświetleń: 368

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl