Dotyczy: Unieważnienia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dowożenie i odwożenie do i ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej”

 

Dmosin, dn. 28.07.2020r

Z.P.271.1.PN.1.2020

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dowożenie
i odwożenie do i ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin
w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póź. zm..) zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: „Dowożenie i odwożenie do i ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póź. zm..) ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Uzasadnienie

 

Obecnie panująca sytuacja związaną z trwającą pandemią koronawirusa COVIT-19 i przeprowadzonej analizy budżetu wyniknęło, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za pierwsze półrocze są niższe o 15% w stosunku do przyjętego planu. W związku z tym, po przeanalizowaniu rynku, Zamawiający uznał, że ceny uzyskiwane
w przetargach, których przedmiotem jest dowóz dzieci do szkół na zasadzie zakupu biletów miesięcznych są niższe niż ceny w przetargach na dowóz dzieci do szkół , w których rozliczenie z Wykonawcą odbywa się na podstawie ceny za 1 km. Z uwagi na opisaną sytuacje zasadne jest unieważnienie niniejszego przetargu, który z założenia wygeneruje wyższe koszty dowozu uczniów do szkół.

Wójt Gminy Dmosin

/-/Danuta Supera

Opublikowano: 28 lipca 2020 11:22

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Pismo dot unieważnienia postepowania [433.81 KB]

Wyświetleń: 248

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl