Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w roku 2021-2022”

Dmosin, dnia 20.11.2020r.

 

 

Z.P.271.4.PN.2.2020

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w roku 2021-2022”

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w roku
2021-2022”

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena złożonej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3778000,00zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie
uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Wójt Gminy
Danuta Supera

Opublikowano: 20 listopada 2020 15:02

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnienia postępowania [384.77 KB]

Wyświetleń: 57

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl