Informacja o dofinansowaniu ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI zadania w ramach konkursu „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”

WFOSiGW w ŁodziSzkoła w Dmosinie była realizatorem projektu edukacji „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”, który był realizowany w roku szkolnym 2017/2018 pod nazwą „Program Edukacji Ekologicznejpn. „Z błękitem nieba w drogę ruszamy, wiatr, wodę i słońce wykorzystamy”

realizowany  w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie”.


 Projekt był finansowany przez:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości w formie dotacji w wysokości 25 000,00 zł

- Gminę Dmosin jako wkład własny w kwocie 4 416,00 zł.
Koszt całkowity projektu - 29 416,00 zł.

Zakres rzeczowy objęty wnioskiem został zrealizowany w 100 %.  Zrealizowano planowane wycieczki, warsztaty, konkursy i inne działania zaplanowane w ramach projektu. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne i nagrody rzeczowe.

Uzyskany efekt ekologiczny w wyniku realizacji Zadania

Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie. W projekcie uczestniczyło 320 uczniów. W projekt zaangażowano rodziców uczniów zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum, którzy uczestniczyli w szeregu działań. Do działań zostali włączeni mieszkańcy Dmosina, Ochotnicza Straż Pożarna w Dmosinie, drużyna harcerska. Podniesiono świadomość społeczeństwa dotyczącą konieczności i korzyści wynikających z podejmowania działań ograniczających emisję pyłów i gazów zanieczyszczających powietrze.  Poszerzono wiedzę oraz świadomość dzieci i społeczności lokalnej na temat negatywnego wpływu działalności ludzkiej na stan powietrza. Uczestnicy projektu oraz społeczność lokalna dowiedzieli się np. jak należy postępować by nie zanieczyszczać powietrza, jakie są konsekwencje zdrowotne dla organizmu ludzkiego związane z zanieczyszczonym powietrzem, dlaczego ważne jest by nie wypalać śmieci w piecach w domu.

1. W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane:

1) wycieczki do:

- Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Warsztaty terenowe pt. „Oczyścić atmosferę”, podczas, których uczniowie dowiedzieli się jak mogą samodzielnie zbadać, jakość powietrza w najbliższym otoczeniu oraz jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na organizmy żywe, a także jak chronić powietrze w codziennym życiu;

- Świata przygód. Warsztaty terenowe pt. „Ochrona powietrza”, „Odnawialne źródła energii”, „Chrońmy klimat”, podczas, których uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób możemy chronić powietrze, dlaczego warto wykorzystywać odnawialne źródła energii oraz jakie skutki dla klimatu niosą zanieczyszczenia powietrza. Warsztat łączą wiedzę z praktycznym działaniem;

- Bełchatowa, gzie podczas warsztatów terenowych  uczniowie poznali jak produkuje się energię elektryczną w Polsce i pozyskuje węgiel brunatny. Zwiedzili Kopalnię Odkrywkową w Bełchatowie oraz obejrzeli interaktywną wystawę wraz z warsztatami PGE "Giganty Mocy". Dzięki warsztatom uczniowie zapoznali się ze skutkami wykorzystywania nieodnawialnych źródeł energii, powstawaniem zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami;

- Jeziorsko – Góra Kamieńska. Warsztaty terenowe podczas, których uczniowie zdobyli wiedzę na temat energii odnawialnej. Uczniowie zapoznali się z alternatywnymi źródłami energii, zwiedzili elektrownie wodne i wiatrowe,

2) zajęcia warsztatowe, w tymy:

- zajęcia warsztatowe pt. „Uwaga alarm antysmogowy” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z tematem powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami. Podczas zajęć, poprzez wykonanie prostych doświadczeń, uczniowie dowiedzieli się, czym jest i jak powstaje smog;

- zajęcia warsztatowe pt. „Świat za 50 lat. Prognozowane skutki zmian klimatu” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Uczniowie po zajęciach potrafią wymienić przykładowe skutki zmian, a także wskazują ekosystemy najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Zajęcia uświadomiły uczniom, że skutki zmian klimatu dotykają w coraz większym stopniu również mieszkańców Polski;

- zajęcia warsztatowe/wykład z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dmosinie na temat zagrożeń związanych z wypalaniem śmieci. Zajęcia ukazały zagrożenia związane z wypalaniem śmieci, kładąc nacisk na negatywny wpływ na stan powietrza. Uczniowie dowiedzieli się jak powstaje smog i jakie są konsekwencje dla organizmu człowieka;

- zajęcia warsztatowe pt. „Energia ziemi” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Podczas zajęć uporządkowano wiedzę nt. odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz nt. wpływu różnych sposobów produkcji energii na środowisko. Uczniowie uświadomili sobie konieczność oszczędzania energii i poznali proste sposoby, aby zużywać mniej prądu w codziennym życiu;

- zajęcia warsztatowe pt. „Ciepło, cieplej, gorąco! Wprowadzenie do zmian klimatu” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Podczas zajęć uczniowie poznali przyczyny oraz skutki zmian klimatu oraz zastanowili się nad tym, jak każdy z nas może chronić klimat;

- zajęcia warsztatowe pt. „Od karety do rakiety – o zrównoważonym transporcie” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Zajęcia poświęcone problemowi komunikacji, nadmiernego ruchu samochodowego w mieście i wynikających z tego konsekwencji dla środowiska i człowieka. Uczniowie zastanowili się, jakie środki transportu są najbardziej ekologiczne;

- zajęcia warsztatowe pt. „Ekologia mieszczucha” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Zajęcia poświęcone ekologii w codziennym życiu, w domu i w szkole. Zajęcia pozwoliły uświadomić sobie ogromne znaczenia sposobu życia każdego z nas dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekologiczne zakupy, transport, odpady);

- zajęcia warsztatowe pt. „Przejadamy energię” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Celem zajęć było pokazanie, jaki wpływ ma wysokie zużycie energii na globalny klimat i jak rozkłada się jej konsumpcja na mapie świata. Kto ma więcej papierków, a kto cukierków? – na podstawie pasjonującej gry symulacyjnej porównano, które kraje mają najwyższe zużycie prądu, pozostawiając najwięcej, CO2 w atmosferze i sprawdzili, co to oznacza dla mieszkańców krajów mniej rozwiniętych przemysłowo;

- zajęcia warsztatowe pt. „Klimatyczni, – co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Warsztat miały na celu uświadomienie uczniom ich wpływu na zmiany klimatu oraz wskazanie działań na rzecz ochrony klimatu i zmotywowanie do nich. Wspólnie zastanowili się jak nasze codzienne zachowania zmieniają klimat, w jaki sposób zmieniając swoje codzienne nawyki możemy chronić klimat;

- zajęcia warsztatowe pt., „Co to jest powietrze?” prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Dzięki uczestnictwu w warsztacie dzieci zrozumiały, czym jest powietrze, jak ważne jest dla życia ludzi i zwierząt. Czym jest wiatr? Czy powietrze można zamknąć? Jaki ma kolor? Jaki zapach? Jaki kształt? Dzięki odpowiednio zaprojektowanym doświadczeniom i zabawom dzieci samodzielnie odpowiadały na wszystkie te pytania.

2. Przeprowadzono następujące konkursy:

1) „Czystym powietrzem oddychajmy”. Konkurs polegający na wykonaniu i zaprezentowaniu przez uczniów klas VII szkoły podstawowej i klas II – III gimnazjum prezentacji multimedialnej. Prezentacja dotyczyła wybranego skutku zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza.

2) „Alternatywne źródła energii”. Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu przez uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum makiety przedstawiające zastosowanie alternatywnego źródła energii w życiu codziennym. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria klasy IV-VI, II kategoria klasy VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum.

3) „Zanieczyszczenie powietrza widziane oczami najmłodszych”. Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu przez uczniów klas „0” i I-III szkoły podstawowej pracy plastycznej obrazującej jak wygląda zanieczyszczenie powietrza oczami najmłodszych. Uczniowie wykonali prace indywidualnie. Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych: I kategoria klasy „0”, II kategoria klasy I, III kategoria klasy II i III kategoria klasy III.

4) „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło”. Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu przez uczniów klas IV-VI pracy plastycznej obradującej skutki zanieczyszczeń powietrza w wielkich aglomeracjach miejskich.

5) „Jeden z pięciu”. Teleturniej wiedzy dotyczącej zanieczyszczeń powietrza gazami i pyłami oraz skutków tych zanieczyszczeń. Konkurs był skierowany do uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum.

6) „Dbajmy o czystą atmosferę”. Konkurs literacki skierowany do uczniów klas „0” – III szkoły podstawowej, w którym zadaniem uczestników było ułożenie rymowanki, wyliczanki lub fraszki na temat przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ochrony naszej atmosfery.

4. Zrealizowano inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach, których były wykorzystywane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo – ekologiczne, akcje, inne):

1) Lekcje przyrody - Przyczyny i skutki zanieczyszczeń atmosfery. Jak możemy ograniczyć emisję zanieczyszczeń, na co dzień.

2) Lekcje chemii - Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny i skutki , Tlenek węgla (IV), Kwaśne opady – przyczyny i skutki.

3) Lekcje biologii - Zanieczyszczenia atmosfery. Przyczyny i skutki. Dziura ozonowa. Efekt cieplarniany, kwaśne opady. Smog fotochemiczny i kwaśny.

4) Koło chemiczne - „Badamy skład powietrza” – zajęcia w klasie i w terenie połączone z doświadczenie. „Badamy zawartość pyłu w powietrzu w naszym otoczeniu” – zajęcia terenowe i stacjonarne, „Czy możemy wykryć tlenek węgla (IV) w powietrzu?” – zajęcia w klasie połączone z doświadczeniem chemicznym. Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza – zajęcia w klasie. „Jak powstaje efekt cieplarniany” – zajęcia w klasie połączone z doświadczeniem chemicznym. „Ozon i dziura ozonowa” – zajęcia w klasie i w terenie połączone z doświadczeniem. „Czy deszcz może być kwaśny?” – zajęcia terenowe i w klasie połączone z doświadczeniem chemicznym. „Jak możemy chronić powietrze?. „Energia odnawialna wody, wiatru, Słońca”.

5) Koło Przyrodnik - Przyczyny zanieczyszczeń powietrza. Dziura ozonowa – przyczyny powstawania i konsekwencje. Efekt cieplarniany – przyczyny powstawania i skutki. Kwaśne opady – jak powstają i jakie negatywne skutki za sobą niosą. Jak powstaje smog kwaśny i fotochemiczny. Badamy poziom ozonu. Negatywny wpływ smogu na organizmy. Naturalne zanieczyszczenia powietrza.

6) Dzień czystego powietrza - Każda klasa „0” – III szkoły podstawowej przygotowała gazetki tematyczne dotyczące zapobiegania i powstrzymywania zanieczyszczenia gazowego i pyłowego atmosfery. Działania uczniów były poprzedzone prezentacjami multimedialnymi na ten temat oraz prezentacją najlepszych, literackich prac uczniów z konkursu „Dbajmy o czystą atmosferę”. W gazetkach wykorzystane zostały prace dzieci oraz materiały z czasopism i z Internetu.

7) Dzień Ziemi - W Dniu Ziemi każda klasa przebrana w „kolory powietrza” z wymalowanymi twarzami przygotowała w klasie plakat poruszający problem zanieczyszczeń powietrza. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wysłuchali prezentacji multimedialnej na temat przyczyn i skutków zanieczyszczeń atmosfery. Na zakończenie każda klasa opracowała własne zasady, którymi będzie się kierowała, by, na co dzień dbać o czystość powietrza.

Dodatkowo Happening - Uczniowie naszej szkoły w niebieskich koszulkach z wymalowanymi twarzami przeszli ulicami Dmosina. Happening pt. „Dbaj o przyrodę, wsiadaj na rower!” rozpoczynał wielki transparent przygotowany przez uczniów klas 0 – III. Następnie uczniowie z klas 0-III zaprezentowali pojazdy przyjazne dla środowiska: rowery, hulajnogi, trójkołowce i pojazdy na akumulator. Uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum zaprezentowali mieszkańcom Dmosina hasła związane ze skutkami zanieczyszczeń powietrza i namawiali do stosowania alternatywnych źródeł energii. Uczniowie rozdawali mieszkańcom wcześniej przygotowane ulotki z informacją jak, na co dzień można zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza i jakie korzyści z tego płyną. Podczas przemarszu poszczególne klasy wykrzykiwały wymyślone przez siebie hasła.Informację zamieściła

Jolanta Wojciechowska ROKS

Opublikowano: 28 czerwca 2018 15:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 350

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl