OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

na podstawie art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w Urzędzie Gminy Dmosin został przygotowany PROJEKT Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok realizując zarządzenie nr 0050.77.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” informujemy, iż:

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

Terminy konsultacji:

- wyznacza się czas na zapoznanie z projektem programu: od dnia publikacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” do dnia rozpoczęcia konsultacji;

- na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 21 września 2018 r. od godz. 800 do godz. 1600.

 

Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej oswiata@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

2) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje - Program współpracy na 2019 r.";

3) złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP Gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin.

W załączeniu:

 

  1. PROJEKT „ Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
  2. Uchwała o konsultacjach programu współpracy.
  3.  Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów

 

 

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Wojciechowska, Kierownik referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin

 

Opublikowano: 13 września 2018 17:23

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

projekt_programu_wspolpr_z_ngo_na_2019.pdf [82.21 KB]

formularz_konsultacji_do_projektu.doc [31 KB]

uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf [55.69 KB]

Wyświetleń: 418

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl