Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Dmosin na rok 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dmosin w 2019 roku", Wójt Gminy Dmosin zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2017r. poz.1840 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
Do dnia 31 stycznia 2019r.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z projektem programu można zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin, 95 – 061 Dmosin w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.
Konsultacje zostaną przeprowadzone na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz  uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w Urzędzie Gminy Dmosin.

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza składanego w Sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin lub przesłanego na adres Urzędu Gminy Dmosin,  95 – 061 Dmosin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: drogi@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;
Miejsce konsultacji:
Urząd Gminy Dmosin.
Osobą odpowiedzialną za  przeprowadzenie konsultacji jest  Andrzej Świniarski; tel. 46  874 60 03 00  wew. 25 lub 696049955.
Ogłoszenie podlega publikacji stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat ds. dróg publicznych i ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dmosin.

Do ogłoszenia załączono:

1.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dmosin w 2019 roku”.
2. Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 07.01.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dmosin w 2019 roku ”.
3. Uchwała o konsultacjach programu współpracy.
4. Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów                                                                                        Sporządził: Andrzej Świniarski

Opublikowano: 09 stycznia 2019 09:09

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi [118.13 KB]

Zarządzenie o konsultacji [105.73 KB]

Wyświetleń: 288

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl