Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

 

 
Ogłoszenie nr 574972-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. 

Gmina DmosinModernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” Inwestycja jest finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej - IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja Budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja Budynków ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin, krajowy numer identyfikacyjny 75014821300000, ul. Dmosin  9 , 95061   Dmosin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 747 485, e-mailugdmosin.zp@wp.pl, faks 468 746 294
Adres strony internetowej (URL): www.dmosin.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.bip.dmosin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
Adres: 
W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin 
Numer referencyjny: ZP.271.3.PN.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja energetyczne budynków użyteczności publicznej w gminie Dmosin”: W ramach zamówienia realizowane jest zadanie polegające na wykonaniu robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie. Zakres robót do wykonania obejmuje: - roboty budowlane - docieplenia ścian, stropu, stropodachu i dachu, wymiana konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej, wykonanie elewacji, wymiana części stolarki okiennej wraz z nawiewnikami oraz stolarki drzwiowej, montaż nawiewników w oknach nie wymienianych, wykonanie izolacji pionowej na ścianach zewnętrznych, opaski wokół budynku gimnazjum oraz wymiana pokrycia dachu budynku gimnazjum. - roboty elektryczne wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych i żarowych na LED (m.in. wymiana opraw oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego i awaryjnego) oraz uzupełnienie instalacji o przewód ochronny LYżo1,5mm2 i instalacje podtynkową- wymianę wyłączników instalacyjnych załączających oświetlenie, instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, modernizacja wyposażenia części tablic zabezpieczeń oraz montaż nowych tablic zabezpieczeń instalacji elektrycznych. - roboty sanitarne – modernizacja kotłowni grzewczej c.o. + c.w.u. w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie z przejściem z paliwa olejowego na spalanie biomasy rozdrobnionej w systemie automatycznym ( ogrzewanie opalane peletami (OZE)) Zakres zamówienia obejmuje wymianę źródła ciepła wraz z armaturą, rozdzielaczem obiegów - instalacja 3 szt. kotłów stanowiących jedno źródło ciepła, wymiana części grzejników oraz zainstalowanie 147 zaworów termostatycznych z głowicą, instalacja liczników c.o. i c.w.u. Oznaczenie wg słownika CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45331110-7 Instalowanie kotłów 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania ora instalacji elektrycznych 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312311-0 Ochrona odgromowa 2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty budowlane objęte zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót (przedmiary robót stanowią dokumenty pomocnicze) stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, których zakres został określony w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót, przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi – Dokumentacje stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, to należy to odczytywać w następujący sposób: wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza wykonawca. Podane w opisach nazwy własne nie naruszają art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 8. W przypadku użycia w dokumentacji zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów „równoważnych”, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis z KNR lub KNNR wskazujący na koniczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągniecie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje to ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia 1) w zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 2) na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności. 11.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

II.5) Główny kod CPV: 45331110-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45331110-7
45331100-7
45310000-3
45311000-0
45311200-2
45312311-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, który: 1) Udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał a) - w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde zamówienie, gdzie zakres robót obejmował między innymi prace termomodernizacyjne - docieplenie ścian oraz dachów budynków. b) w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, remoncie kotłowni z zastosowaniem kotła na pelet o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde zamówienie. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w zakresie punktu 3.3. pkt 1) b) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy, składający ofertę wspólnie, sumowali doświadczenie w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) albo w zakresie 3.3. pkt 1) b) w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.: - Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. - Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności elektrycznej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. - Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności sanitarnej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1332z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65) Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia w zakresie każdej z w/w branż. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, niżej wymienione dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.); 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy tj.: terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWIZ. 5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych pkt. 2.2) ppkt. 1), 2) i 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych odpowiednio w zakresie dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. a) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w zakresie dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. b) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 7. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów” 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
2.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 3 pkt 3) ppkt. a) SIWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWIZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 3 pkt 3) ppkt. b) SIWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWIZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty, 2) Oświadczenie dotyczące podwykonawców (jeżeli dotyczy), 3) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/ warunki udziału, 4) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia, 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy), 6) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 7) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2. ustawy Pzp. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Zamawiający wymaga złożenia wadium: w wysokości 30 000,00 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia i godziny składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; przelewem na konto Zamawiającego Gminy Dmosin: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin Nr 80 9288 1024 1430 0592 2000 0040 z dopiskiem - wadium na zamówienie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” konto dla podmiotów zagranicznych: Pełen numer rachunku bieżącego Gminy Dmosin do wykonywania przelewów międzynarodowych jest następujący: Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. PL Nr 80 9288 1024 1430 0592 2000 0040 Kod SWIFT – GBWCPLPP z dopiskiem -wadium na zamówienie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” (za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego tj. przed wyznaczoną datą i godziną składania ofert). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. O terminie wniesienia wadium decyduje wpływ środków na rachunek Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w ust. 3 pkt 2 i 5. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) - 5), Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu. 9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w ustawie. 12. Oferta Wykonawcy niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 13. Wadium wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 14. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
4. Zamawiający w oparciu i na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie: 1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt wystąpienia takich okoliczności, ich rodzaj, w tym np. wielkość opadów deszczu lub śniegu, zakres, wpływ na roboty, w trakcie których wykonywania wystąpiły określone zjawiska atmosferyczne, czas ich trwania i okres, w jakim wystąpił skutek w postaci niemożności prawidłowego wykonywania robót musi być stwierdzony w dzienniku budowy przez kierownika budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a jeżeli jest to niezbędne, również projektanta, 2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. Okoliczność taka potwierdzana jest w dzienniku budowy wpisem kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a jeżeli jest to niezbędne, również projektanta, 3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Okoliczność taka potwierdzana jest w dzienniku budowy wpisem kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a jeżeli jest to niezbędne, również projektanta. 7) Strony przewidują zmiany waloryzacyjne: 7.1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeśli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 7.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności należności, co do których, po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, winna być zastosowana inna stawka podatku VAT. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 7.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności należności, co do których, po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, wzrosła wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. 7.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności należności, co do których, po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wzrosły obciążenia ponoszone przez Wykonawcę z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą zasad, o których mowa w pkt. 7.1 ppkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. pkt. 7.1 ppkt 3) niniejszego rozdziału. 7.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano, chyba że co innego wynikać będzie z przepisów uzasadniających dokonanie zmiany wynagrodzenia. 7.6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-12, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana w celu związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, sekretariat@dmosin.pl; ugdmosin.zp@wp.pl tel. 46 874 73 77, 76 874 74 85;  inspektorem ochrony danych osobowych w /Gmine Dmosin/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ ;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” znak ZP.271.4.PN.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
  Wójt Gminy
 Danuta Supera
__________________________________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie nr 500159131-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.
Dmosin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574972-N-2018
Data: 18/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dmosin, Krajowy numer identyfikacyjny 75014821300000, ul. Dmosin  9, 95061   Dmosin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 747 485, e-mail ugdmosin.zp@wp.pl, faks 468 746 294.
Adres strony internetowej (url): www.dmosin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, który: 1) Udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał a) - w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde zamówienie, gdzie zakres robót obejmował między innymi prace termomodernizacyjne - docieplenie ścian oraz dachów budynków. b) w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, remoncie kotłowni z zastosowaniem kotła na pelet o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde zamówienie. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w zakresie punktu 3.3. pkt 1) b) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy, składający ofertę wspólnie, sumowali doświadczenie w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) albo w zakresie 3.3. pkt 1) b) w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.: - Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. - Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności elektrycznej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. - Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności sanitarnej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1332z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65) Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia w zakresie każdej z w/w branż. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, który: 1) Udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał a) - w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde zamówienie, gdzie zakres robót obejmował między innymi prace termomodernizacyjne - docieplenie ścian oraz dachów budynków. b) w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, remoncie kotłowni wraz z wymianą pieca o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde zamówienie. zamówienie. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w zakresie punktu 3.3. pkt 1) b) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy, składający ofertę wspólnie, sumowali doświadczenie w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) albo w zakresie 3.3. pkt 1) b) w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.: - Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. - Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności elektrycznej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. - Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności sanitarnej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1332z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65) Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia w zakresie każdej z w/w branż. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-12, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
 
Wójt Gminy Dmosin
Danuta Supera
____________________________________________________________________________________________________________

Dmosin, dn. 09.07.2018r.

 

 

ZP.271.4.PN.1.2018

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
w Gminie Dmosin”

 

  1. I.                  W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2,  w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią:

 

PYTANIE  1.

Niniejszym zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o zweryfikowanie zapisów projektu umowy, który stanowi integralną część SIWZ w następujących zakresach:

- par.1 ust.5, w którym widnieje zapis, że cyt.: „Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej przed podpisaniem niniejszej umowy, zaś po jej podpisaniu nie może odmówić wykonania przedmiotu umowy z powołaniem się na nieprawidłowości lub rozbieżności w dokumentacji projektowej. Przepis art. 651 K.c. stosuje się.

- par.1 uts.7 , w którym widnieje „Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 5 i po dokonaniu analizy tej dokumentacji oraz po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji wskazanych w ust. 5, na podstawie tej dokumentacji i pozyskanych informacji, jest w stanie wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

 

Z uwagi na fakt, iż to  Zamawiający odpowiada za opis przedmiotu zamówienia, który niewątpliwie obejmuje dokumentację projektową, w naszej ocenie zapisy par. 1 ust.5 i 7 są próbą przerzucenia na wykonawcę ewentualnych braków czy niedoskonałości tej dokumentacji. Obowiązkiem wykonawcy w niniejszym postępowaniu jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, a o ewentualnych niedoskonałościach zauważonych w trakcie realizacji wykonawca jest zobligowany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.

Gdyby zadanie było realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj” wówczas odpowiedzialność za wykonany przez siebie projekt faktycznie może ponosić wykonawca. W tej kwestii jest ugruntowania linia orzecznicza:

  1. Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego
    i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składanie tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń”.(por.wyrok KIO z 2 listopada 2009r., syg. Akt KIO/UZP 1485/09)
  2. „Za sposób sporządzenia specyfikacji , w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zmawiający (Por.wyrok KIO z 9 października 2008r. sygn. akt:KIO/UAP1021/08
  3. „Zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust.1 oraz 31 ustawy PZP” (por. wyrok KIO z 22 sierpnia 2008r. , sygn. Akt KIO/UZP 821/08).

Ponadto należy zwrócić uwagę, na stanowisko zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 marca 2010r. sygn. Akt: KIO/UZP 184/10, gdyż dotyczy postanowień umownych analogicznych do zawartych we wzorze umowy sporządzonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu:

„1. Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art.651 k,c.). Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym , że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania” (por. wyr.SN z 27.03.2000 r. III CKN 629/98).

- par. 10 ust. 1 – z uwagi na dość krótki czas realizacji zadania wnioskujemy o skrócenie 14 dniowego terminu (dni roboczych) na przekazanie protokolarne placu budowy do 7 dni

 

- par. 16 Ust. 4 – z powodów opisanych wyżej wnioskujemy o skrócenie terminu 14 dni do 7 dni.

 

- par 17 ust. 3 pkt.1 ppkt C i ust.3. pkt.2- z powodów opisanych wyżej wnioskujemy o skrócenie terminu 7 dni do 3-5 dni.

 

ODPOWIEDZI:

W odpowiedzi na powyższe zamawiający informuje żę:

- par. 1 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że zapoznał
się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza w dacie podpisania niniejszej umowy zastrzeżeń dotyczących tejże dokumentacji i warunków realizacji przedmiotu umowy. W toku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 651 K.C., wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w przypadku, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót  lub zawiera błędy albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót.”

 

- par. 1 ust. 7 wzoru umowy o treści „Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 5 i po dokonaniu analizy tej dokumentacji oraz po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji wskazanych w ust. 5, na podstawie tej dokumentacji i pozyskanych informacji, jest w stanie wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej”.  Zostaje wykreślony.

 

- par. 10 ust. 1 wzoru umowy – Pozostaje bez zmian.

- par. 16 Ust. 4 wzoru umowy – Pozostaje bez zmian.

- par 17 ust. 3 pkt.1 ppkt C i ust.3. pkt.2 wzoru umowy- Pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE 2

Czy można zastosować kocioł kondensacyjny na pelet o mocy 60 kW ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia miały moc zgodnie z dokumentacja projektową.

  1. II.                W związku z zawiadomieniem Wykonawcy z dnia 29.06.2018 r. o czynności niezgodnej z przepisami ustawy, Zamawiający na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o uznaniu zasadności przekazanej informacji i w związku z tym dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu. 

 

Treść zawiadomienia Wykonawcy:

„W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” informuję, ze zapis w SIWZ dotyczący tego zamówienia:

III. I.3) zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków : Warunek zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca który : 1) Udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał a) - 
w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde zamówienie, gdzie zakres robót obejmował między innymi prace termomodernizacyjne - docieplenie ścian oraz dachów budynków. b) w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, remoncie kotłowni z zastosowaniem kotła na pelet o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde zamówienie. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót  w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w zakresie punktu 3.3. pkt 1) b) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy, składający ofertę wspólnie, sumowali doświadczenie w zakresie  punktu 3.3 pkt.1) a) albo w zakresie 3.3. pkt 1) b) w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

 

jest niezgodna z Ustawą o Zamówieniach Publicznych gdyż eliminuje konkurencję. Doświadczenie związane z rodzajem montowanego pieca nie powinno być szczegółowo wymagane, ponieważ znacznie ogranicza konkurencję. Jednocześnie z punktu widzenia wykonawcy główną różnicę stanowi zakupiony piec, natomiast instalacja do różnych rodzajów pieców na palet, węgiel czy olej jest bardzo podobna. Dlatego wymaganie doświadczenia w zakresie konkretnego pieca jest nieuzasadnione. Po konsultacjach ze specjalistą z Urzędy Zamówień Publicznych uważamy, że w podpunkcie tym nie powinno być podanego typu kotła, gdyż zapis ten jak wcześniej wspomnieliśmy eliminuje konkurencję i może mieć wpływ na zarzut nieprzestrzeganiu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie Warunków udziału w postepowaniu w zakresiezdolności technicznej lub zawodowej, który otrzymuje brzmienie:          

„Warunek zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, który:

1)   Udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał

a) -  w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde zamówienie, gdzie zakres robót obejmował między innymi prace termomodernizacyjne - docieplenie ścian oraz dachów budynków.

b) w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, remoncie kotłowni wraz z wymianą pieca o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde zamówienie.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót  w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w zakresie
punktu 3.3. pkt 1) b) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy, składający ofertę wspólnie, sumowali doświadczenie w zakresie 
punktu 3.3 pkt.1) a) albo w zakresie 3.3. pkt 1) b) w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2)   wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.:

-          Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.

-          Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej
w specjalności elektrycznej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.

-          Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej
w specjalności sanitarnej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1332z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014r. poz.1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65)

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia w zakresie każdej z w/w branż.

 

W związku z powyższym, że zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający na podstawie 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w biuletynie Zamówień Publicznych  oraz na podstawie art. 12a  ust. 2 przedłuża termin składania ofert do dnia 18.07.2018r. godz. 10:00.

W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulegają poniższe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Rozdziale 5 Warunki udziału w postepowaniu pkt.3 ppkt.3.3 Otrzymuje brzmienie:

„3.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, który:

1)      Udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania   

  • ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał

a) -  w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde zamówienie, gdzie zakres robót obejmował między innymi prace termomodernizacyjne - docieplenie ścian oraz dachów budynków.

b) w ramach dwóch odrębnych zamówień polegających na budowie, remoncie kotłowni wraz z wymianą pieca o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde zamówienie.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót  w zakresie punktu 3.3 pkt.1) a) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w zakresie
punktu 3.3. pkt 1) b) powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy, składający ofertę wspólnie, sumowali doświadczenie w zakresie 
punktu 3.3 pkt.1) a) albo w zakresie 3.3. pkt 1) b) w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2)      wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.:

-          Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.

-          Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej
w specjalności elektrycznej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.

-          Osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej
w specjalności sanitarnej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1332z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014r. poz.1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65)

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia w zakresie każdej z w/w branż.

 

W Rozdziale 11 Opis sposobu przygotowania oferty pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) …………………………….

Adresat:  Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin                     

      Oferta na wykonanie zamówienia pn.:

 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

18 lipca 2018r. godz. 10:30

 

W rozdziale 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jego siedzibie w Urzędzie Gminy Dmosin,  Dmosin 9, 95–061 Dmosin, pokój nr 15A, w terminie do dnia 18 lipca 2018r,
godz. 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9,
95 – 061 Dmosin  w sali konferencyjnej (parter) dnia 18 lipca 2018r., godz. 10:30”

Wprowadzona zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) oraz 12a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza w dniu 9 lipca 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zamieszcza zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.


Wójt Gminy Dmosin
Danuta Supera

 __________________________________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie nr 500163159-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Dmosin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500159131-N-2018
Data: 09/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dmosin, Krajowy numer identyfikacyjny 75014821300000, ul. Dmosin  9, 95061   Dmosin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 747 485, e-mail ugdmosin.zp@wp.pl, faks 468 746 294.
Adres strony internetowej (url): www.dmosin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-19, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
Wójt Gminy
Danuta Supera
_________________________________________________________________________________________________________________
 

Dmosin, dn. 12.07.2018r.

 

ZP.271.4.PN.2.2018

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
w Gminie Dmosin”

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zamówienia pn.:
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2,  w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią:

 

PYTANIE  1.

„W związku z niejasnościami w sprawie stolarki okiennej proszę o odpowiedz  w rys. nr 11 U = 1.1 W/m2 co nie odpowiada opisowi stolarki na str. 21 projektu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wiążącym parametrem jest wartość podana w opisie na stronie 21 projektu budowlanego, w związku z czym  współczynnik przenikania ciepła dla montowanych okien nie może być większy niż 0,9 W/m2K.

W związku z zaistniałym błędem w załączeniu Zamawiający przekazuje rysunek nr 11 projektu budowlanego z naniesioną przez projektanta zmianą nieistotną w rozumieniu prawa budowlanego.

W związku z powyższą odpowiedzią,  Zamawiający na podstawie 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 19.07.2018r. godz. 10:00

W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulegają poniższe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Rozdziale 11. Opis sposobu przygotowania oferty pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) …………………………….

Adresat:  Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin                     

      Oferta na wykonanie zamówienia pn.:

 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

19 lipca 2018r. godz. 10:30

 

W rozdziale 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jego siedzibie w Urzędzie Gminy Dmosin,  Dmosin 9, 95–061 Dmosin, pokój nr 15A, w terminie do dnia 19 lipca 2018r, godz. 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9,
95 – 061 Dmosin  w sali konferencyjnej (parter) dnia 19 lipca 2018r., godz. 10:30”

Wprowadzona zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) oraz 12a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza w dniu 12 lipca 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zamieszcza zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy
Danuta Supera

Opublikowano: 18 czerwca 2018 15:12

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

SIWZ + załączniki [499.54 KB]

Wzór Umowy [108.38 KB]

Projekt budowlany i STWiOR [18.9 MB]

Przedmiary [1.8 MB]

Zmiana nieistotna do projektu bud. rys. 11 - stolarka [2.3 MB]

Wyświetleń: 299

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl