INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Dmosin, dn. 19.06.2019r

ZP.271.2.PN.3.2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin
w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn .zm.) zawiadamia,
że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

została wybrana oferta firmy: Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18.

          Oferta została wybrana, ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena waga - 60% oraz ilość przeprowadzonych adopcji w okresie każdego kwartału waga - 40%, uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym:

 W postepowaniu wpłynęła 1 oferta

Oferta 1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:

Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu
-
ilość uzyskanych punktów – 60 pkt

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów - 20 pkt

Razem ilość punktów - 80 pkt

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.)

 

z up. Wójta

Arkadiusz Garnys
Zastępca Wójta

 

 

Opublikowano: 19 czerwca 2019 13:50

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 284

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl