Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w roku 2021-2022

13/10/2020    S199

Polska-Dmosin: Usługi związane z odpadami

2020/S 199-482826

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dmosin
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Dmosin 9
Miejscowość: Dmosin
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-061
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy w Dmosinie
E-mail: ugdmosin.zp@wp.pl
Tel.: +48 468747485 / 468747377
Faks: +48 468746294
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.dmosin.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.dmosin.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/informacje
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru gminy Dmosin w roku 2021–2022

Numer referencyjny: ZP.271.4.PN.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru gminy Dmosin;

2) dostarczaniu pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 ,,SOPZ”, na czas realizacji umowy dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) utworzenie i obsługa mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

4) szacunkowa ilość masy odpadów komunalnych przewidywana do odbioru w roku 2020 i 202 – 2 731,04 Mg;

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w SIWZ oraz w załączniku nr 14 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Dmosin a także odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego i obsługiwanego przez wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek odebrania wszystkich wystawionych przed posesję/wytworzonych na ww. nieruchomościach odpadów komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Dmosin, zamieszkałej przez 4 258 osób (stan na dzień 23 września 2020 r. według ilości osób zgłoszonych w deklaracjach), Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w załączniku nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: ekologia – kryterium środowiskowe. Posiadanie samochodów spełniających normy emisji spalin (Ś) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.);

b) wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.):

— w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w tabeli w Opisie przedmiotu zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

a) wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. jedno zadanie (w ramach jednej umowy) polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej min. 900 Mg;

b) wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki bezpylne) na potrzeby niniejszego postępowania,

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych (śmieciarki) na potrzeby niniejszego postępowania.

Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz spełniać wymogi właściwych w danym przedmiocie zamówienia przepisów prawa, a także wszystkie pojazdy, które będą służyły do realizacji umowy muszą być wyposażone w moduły GPS umożliwiające śledzenie tras przejazdu i ich pracy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ – Wzorze umowy. Wzór umowy dostępny jest na stronie (https://bip.dmosin.pl/). Okoliczności umożliwiające zmianę umowy zostały określone we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

 

W siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15a.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego gminy Dmosin: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział Dmosin na rachunek bankowy nr 80 9288 1024 1430 0592 2000 0040 z adnotacją: „Wadium na odbiór odpadów 2021–2022”.

Konto dla podmiotów zagranicznych: Pełen numer rachunku bieżącego gminy Dmosin do wykonywania przelewów międzynarodowych jest następujący: Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. PL nr 80928810241430059220000040 Kod SWIFT – GBWCPLPP z adnotacją: „Wadium na odbiór odpadów 2021–2022”.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty.

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału (w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta) do siedziby zamawiającego Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin do dnia i godziny w którym upływa termin składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

9. Wadium musi być zabezpieczone na okres 60 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą.

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/10/2020
_____________________________________________________________________________________________

ZP.271.4.PN.1.2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pod nazwą Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w roku 2021-2022

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) wprowadza zmiany nieistotne do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzona zmiana polega poprawieniu błędu pisarskiego.

Zmianie ulegają zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 3 Opis przedmiotu zamówienia ppkt 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 4)

Zamiast:

1)      Szacunkowa ilość masy odpadów komunalnych przewidywana do odbioru w roku
2020 i 2021 – 2731,04 Mg

Powinno być:

1)      Szacunkowa ilość masy odpadów komunalnych przewidywana do odbioru w roku
2021 i 2022 – 2731,04 Mg

Wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 16.10.2020r.  przekazał sprostowanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszcza sprostowanie ogłoszenia na stronie internetowej.

 z up.Wójta
Arkadiusz Garnys
Zastępca

Opublikowano: 13 października 2020 11:05

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

OGŁOSZENIE o zamówieniu [133.42 KB]

SIWZ Dmosin odpady_2021 - 2022 [313.13 KB]

Zał Nr 2 do SIWZ JEDZ edytowalna wersja [188.5 KB]

Instrukcja wypełniania JEDZ [1.19 MB]

Umowa powierzenia [69.5 KB]

Sprostowanie ogłoszenia [70.92 KB]

Wyświetleń: 84

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl