Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin” w część II -Przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Dmosin”

Dmosin, dn. 11.09.2020r.

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin” w część II -Przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Dmosin”

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin” w część II  -Przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości  Dmosin” została wybrana oferta firmy: „WŁODAN Sp. z o.o. Sp. K., Porszewice 31, 95-200 Pabianice

 

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin gwarancji - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w części II przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

 

Oferta nr 1) „WŁODAN Sp. z o.o. Sp. K.

Porszewice 31, 95-200 Pabianice

Cena brutto –  60,00  punktów

Termin gwarancji uzyskała - 40 punktów  

Łączna ilość punktów uzyskanych w części II przedmiotu zamówienia – 100,00 punktów            

 

Oferta nr2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Cena brutto –   59,68 punktów

Termin gwarancji uzyskała - 40 punktów  
Łączna ilość punktów uzyskanych w części II przedmiotu zamówienia – 99,68 punktów            

 

Oferta nr 3) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. Jamno, 99-400 Łowicz

 Oferta odrzucona

 

Oferta nr 4) KONSORCJUM Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki                                           
Partner:  "ALTOR" Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena brutto –   58,81 punktów

Termin gwarancji uzyskała - 40 punktów  
Łączna ilość punktów uzyskanych w części II przedmiotu zamówienia – 98,81 punktów

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy nastąpi
po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. nie wcześniej niż 17.09.2020 r.

 

Wójt Gminy Dmosin
Danuta Supera

 

Opublikowano: 11 września 2020 10:47

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 73

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl