Ogólna klauzula informacyjna RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych Gmina Dmosin reprezentowana prze Wójta Gminy z siedzibą Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, nr tel.(46) 874-62-94, e-mail: sekretariat@dmosin.pl.
  2. Inspektorem  Ochrony Danych jest Pan Andrzej Jaskólski  dostępny  pod adresem e-mail: iodo@spotcase.pl.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a-e RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

c)  realizacji umów zawartych z kontrahentami;

d)  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

e)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
  2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub do czasu wycofania zgody.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo:

a)  prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo sprostowania danych,

c)  prawo do usunięcia danych,

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania,

e)  prawo do przenoszenia danych,

f)   prawo wniesienia sprzeciwu,

g)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h)  prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

  1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Opublikowano: 01 marca 2019 10:25

Kategoria: Obowiązki informacyjne

Załączniki:

Ogólna klauzula informacyjna RODO [65.58 KB]

Klauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego [78.38 KB]

Klauzula informacyjna - Dowody osobiste [72.84 KB]

Klauzula informacyjna - Ewidencja ludności [74.01 KB]

Klauzula RODO - MPZP [54.72 KB]

Wyświetleń: 2611

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl