Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek z oznaczeniem nieruchomości (nr geodezyjny)oraz jej położenie (w szczególnych przypadkach np. nowego podziału nieruchomości, należy załączyć mapę sytuacyjną, mapę do celów prawnych lub wyrys z ewidencji gruntów )

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – podinspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania pobiera się opłatę w wysokości:
1. Od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł
2. Od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.).

Po uzgodnieniu wysokości opłaty skarbowej z pracownikiem (pok. 6), opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BSZŁ o/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010

W terminie do 7 dni

Art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm.).

Nie przysługuje

Należy starannie oznaczyć nieruchomość, której dotyczy wniosek oraz dokładnie określić jej położenie.

Formularze i załączniki:

Podanie wydanie wypisu / wyrysu [doc, 26.5 KB]

Kategorie:

Gospodarka przestrzenna

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl