Warunki zabudowy na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

1. Wniosek zawierający:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
2)charakterystykę inwestycji obejmującą:
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
2. Wypis z ewidencji gruntów.
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - zgodnie z art. 33 Kpa.
4.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – Inspektor
pokój nr 6
tel. (46) 874 62 94
e-mail:gp@dmosin.pl

 

 

Opłata skarbowa z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego wynosi:
107,00 zł za wydanie decyzji,

17,00 zł za pełnomocnictwo.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.)

Opłatę należy wnieść na konto Gminy Dmosin w BSZŁ O/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010.

 
Decyzja wydawana jest w terminie zgodnym z kpa.
Termin ten jest uzależniony od rodzaju inwestycji (stopnia ich skomplikowania) oraz terminów, w jakich dokonane zostaną uzgodnienia projektu decyzji z innymi organami współdziałającymi.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia                                                    
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, zaś stronie nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od tej decyzji ani wniesienia skargi do sadu administracyjnego.


Zgodnie z art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Powyższy wymóg stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

Nie wymagają wydania decyzji roboty budowlane:
a) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
b) niewymagające pozwolenia na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie:
a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) jeżeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [pdf, 112.38 KB]

Kategorie:

Gospodarka przestrzenna

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl