Urząd Gminy Dmosin informuje, że na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie gminy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany od uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dmosin.
Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

  1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2 ustawy z dnia1 lipca 2011 r.,
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Dmosin dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Dmosin (pok. Nr 7) oraz na stronie internetowej urzędu.

 

Załączniki:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych

Oświadczenie

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Rodo - Klauzula informacyjna


Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl