Informacja dla mieszkańców na temat:

  • podmiotów odbierających odpady komunalne,
  • miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne,
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymani czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, z późn. zm.)

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dmosin odbiera firma:

TONSMEIER Centrum Sp. z o. o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

oddział w Łowiczu

ul. Armii Krajowej 49

99-400 Łowicz

tel/fax: 46 830 35 25

 

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dmosin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów

w Krzyżanówku

99-314 Krzyżanów

 

Zakład ZO w Krzyżanówku zgodnie z Uchwałą XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26.04.2013r. jest w Regionie I Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK.

 

Odbiorcą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych jest firma TONSMEIER Centrum Sp. z o. o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno oddział w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.

 

Przeterminowane leki są zbierane na bieżąco w Ośrodkach Zdrowia:

- Nagawki,

- Kołacin.

 

Zużyte baterie są zbierane na bieżąco w:

- Urzędzie Gminy Dmosin,

- Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie,

- Szkole Podstawowej w Kołacinie.

 

Mobilne PSZOK-i będą przyjmować odpady w terminach i miejscach wskazanych przez Urząd Gminy Dmosin i podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Można będzie do nich przekazywać następujące rodzaje odpadów:

  • chemikalia,
  • akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości maksymalnej do 30 kg na osobę na rok,
  • zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl