Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z powtarzającymi się wątpliwościami dotyczącymi składania w terminie „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, informuje się wszystkich mieszkańców gminy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania zmian w ilości osób.
 
Deklarację zmieniającą dane zawarte w pierwszej deklaracji składa się w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących na nieruchomości np.:

  • wymeldowanie osoby z pobytu stałego,
  • zameldowanie osoby na nieruchomości,
  • w przypadku osoby zameldowanej, która zamieszkała w innym miejscu, 
  • urodzenie dziecka,
  • śmierć osoby zamieszkałej na nieruchomości.

                     
Powyższe zmiany nie mogą być dokonywane z urzędu, a jedynie na wniosek właściciela nieruchomości tj. poprzez złożenie deklaracji korygującej.
 
 
                                                                                                WÓJT GMINY
                                                                                            /-/ Danuta Supera

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl