OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dmosin na rok szkolny 2019/2020

na podstawie:
- art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 )
- uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

oraz realizując
- zarządzenie nr 0050.355.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 17 grudni 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dmosin na rok szkolny 2019/2020

 informujemy, iż:

- w Urzędzie Gminy Dmosin został przygotowany PROJEKT uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dmosin na rok szkolny 2019/2020

- w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

Terminy konsultacji:

- wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu uchwały do dnia rozpoczęcia konsultacji;

na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 27 grudnia 2019r. od godz. 800 do godz. 1200.

Konsultacje opracowanego projektu uchwały zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej oswiata@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

2) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa ";

3) złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP Gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin. 
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin.

W załączeniu:

  1. PROJEKT uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dmosin na rok szkolny 2019/2020.
  2. Uchwała o konsultacjach.
  3. Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów

Przygotowała: Karolina Kotecka, Inspektor  Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin

 

Opublikowano: 19 grudnia 2019 15:29

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

1_projekt_uchwaly_stawka_paliwa_dowoz_dzieci.pdf [565.53 KB]

2_uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf [55.69 KB]

3_formularz_konsultacji_do_projektu.doc [31.5 KB]

Wyświetleń: 360

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl