Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Dmosin na rok 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dmosin w 2020 roku", Wójt Gminy Dmosin zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2019r. poz.122 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Do dnia 7 stycznia 2020r.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z projektem programu można zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin, 95 – 061 Dmosin w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w Urzędzie Gminy Dmosin.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza składanego w Sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin lub przesłanego na adres Urzędu Gminy Dmosin,  95 – 061 Dmosin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: drogi@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

Miejsce konsultacji: Urząd Gminy Dmosin.

Osobą odpowiedzialną za  przeprowadzenie konsultacji jest  Andrzej Świniarski; tel. 46  874 60 03 00  wew. 25 lub 696049955.

Ogłoszenie podlega publikacji stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat ds. dróg publicznych i ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dmosin.

 

Do ogłoszenia załączono:

 

  1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dmosin w 2020 roku”.
  2. Zarządzenie nr 0050.137.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 23.12.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dmosin w 2020 roku ”.
  3. Uchwała o konsultacjach programu współpracy.

 Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów

Opublikowano: 31 grudnia 2019 12:28

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Program opieki nad zwierzetami [114.7 KB]

Wyświetleń: 339

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl