OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Dmosin

na podstawie:
- art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 )
- uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
oraz realizując
- zarządzenie nr 0050.136.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Dmosin

informujemy, iż:

- w Urzędzie Gminy Dmosin został przygotowany PROJEKT uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Dmosin

- w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

Terminy konsultacji:

- wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu uchwały do dnia rozpoczęcia konsultacji;

na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 27 grudnia 2019r. od godz. 1200 do godz. 1600.

Konsultacje opracowanego projektu uchwały zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej drogi@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

2) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego";

3) złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP Gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin. 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Andrzej Świniarski Inspektor w Urzędzie Gminy Dmosin.

W załączeniu:

  1. PROJEKT w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Dmosin
  2. Uchwała o konsultacjach.
  3. Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów

Przygotował: Andrzej Świniarski Inspektor w Urzędzie Gminy Dmosin

 

Opublikowano: 19 grudnia 2019 16:09

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

1_projekt_uchwaly__zajecie_pasa_drog_oplaty.pdf [206.19 KB]

2_uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf [55.69 KB]

3_formularz_konsultacji_do_projektu.doc [31.5 KB]

Wyświetleń: 405

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl